Algemene Voorwaardes. Geldig per 1 januari 2023.

Artikel 1 – Toepasselijkheid en totstandkoming.

1.1 De algemene voorwaardes zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Trimsalon en de opdrachtgever.

1.2 De algemene voorwaardes zijn ook van toepassing op de betrokken personen bij de uitvoering van de opdracht.

1.3 Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen trimsalon en opdrachtgever, zowel mondeling als schriftelijk.

1.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij dit bij de opdracht anders is aangegeven.

 

Artikel 2 – Aanvaarding en uitvoering.

2.1 De Trimsalon kan de overeenkomst opzeggen, met inachtneming van de omstandigheden en binnen een redelijk termijn.(b.v. ziekte of overmacht)

2.2 De opdrachtgever is bij beëindiging van de overeenkomst de op dat moment verrichten werkzaamheden verplicht te betalen.

2.3 De Trimsalon zal de overeenkomst naar het beste inzicht en vermogen van goed vakmanschap en het welzijn van uw hond uitvoeren.

2.4 De Trimsalon geeft geen garantie voor het beoogde resultaat ten gevolgen van ernstige klitten en vervilting en abnormaal/gevaarlijk gedrag van de hond.

2.5 De opdrachtgever dient op tijd te komen, in verband met de gereserveerde tijd voor uw hond. Overeenkomsten die niet of niet in zijn geheel kunnen worden uitgevoerd. Kunnen geen wanprestatie opleveren voor de Trimsalon.

2.6 Indien uw hond tijdens de overeenkomst direct medische hulp nodig heeft, is de Trimsalon bevoegd om een dierenarts in te schakelen. De te maken kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 3 – informatie, meerwerk en wijzigingen.

3.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de informatie waar de Trimsalon naar vraagt tijdig bekend is voor aanvang of tijdens de overeenkomst.

3.2 Blijkt tijdens de overeenkomst dat het in geval van het welzijn van de hond noodzakelijk is om af te wijken van de wensen van de opdrachtgever dan is de Trimsalon hiertoe gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever.

3.3 Indien tijdens de overeenkomst kostprijsverhogende zaken voorkomen of worden ontdekt. Zal de Trimsalon de opdrachtgever hier tijdig over informeren over de noodzaak, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

 

Artikel 4 – Annuleringsvoorwaarden.

4.1 Indien een annulering 48 uur voor het afgesproken tijdstip van de trimbeurt plaatsvind is deze kosteloos.

4.2 Annulering binnen 48 uur noch 24 uur van het afgesproken tijdstip van de trimbeurt bedragen 50% van het verschuldigde bedrag. Voor de gereserveerde tijd. De opdrachtgever heeft pas weer recht op een nieuwe overeenkomst na het betalen van het verschuldigde bedrag.

4.3 Indien de opdrachtgever zonder kennisgeving niet verschijnt op het afgesproken tijdstip dan zal de Trimsalon 75% van het bedrag in rekening brengen voor de gereserveerde tijd.

4.4 Abonnementhouders hebben geen recht op geld terug of kortingen bij annulering door de opdrachtgever zelf. Waar mogelijk kan de trimbeurt worden verzet.

4.5 De opdrachtgever behoud zich het recht om af te zien in noodsituaties, welke worden beoordeeld door de Trimsalon.

 

Artikel 5 – klachten.

5.1 De opdrachtgever dient op het moment van het ophalen van de hond te kijken of de trimbeurt naar wens is uitgevoerd. Is dit niet mogelijk dan dient een klacht binnen 24 uur schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de Trimsalon.

5.2 Indien er een klacht voorkomt dient de hond binnen 48 uur terug te komen in de Trimsalon voor kosteloos herstel, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 6 – opschorting en ontbinding.

6.1 De Trimsalon is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, als de opdrachtgever de verplichtingen niet kan nakomen.

6.2 De Trimsalon is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, wanneer de overeenkomst onmogelijk is door een van de volgende omstandigheden. B.v.
a. De hond blijkt zodanig agressief te zijn dat de veiligheid voor beide partijen niet te waarborgen is en de trimbeurt hierdoor niet mogelijk is.
b. De hond is door een andere oorzaak onhandelbaar.
c. De hond heeft een besmettelijke ziekte, waardoor trimster en andere aanwezige honden gevaar lopen.


Artikel 7 – Jaarplanningen.

7.1 Jaarplanningen zijn verplicht. Nagels knippen en losse handelingen uitgezonderd.

7.2 Jaarplanningen zijn altijd onder voorbehoud van wijzingen uit de privé sfeer, ziekte en bijscholing waarvan de data nog onbekend is.

7.3 Door vakantie en sluitingsdagen, kan het wel eens voorkomen dat het nodig is om af te wijken van de vaste frequentie.

7.4 Bij een langdurige uitval of b.v. een zwangerschapsverlof wordt u doorverwezen naar kundige collega trimsalons binnen de regio.

7.5 Jaarplanningen worden niet automatisch verlengd. Per 1 september maak ik jaarlijks de nieuwe lijst voor het nieuwe jaar. Per 1 oktober start de planning.

 

Artikel 8 – Abonnementen.

8.1 Abonnementhouders betalen maandelijks een vast bedrag middels een factuur welke wordt uitgevoerd en beveiligd door het betaalsysteem van Mollie. Elke 3e week van de maand of anders overeengekomen. Automatisch overboeken via uw eigen bankomgeving is ook mogelijk. Volg hiervoor de instructies op de factuur van uw abonnement.

8.2 Abonnementhouders worden ingepland middels een jaarplanning.

8.3 Het maandbedrag is afgestemd op de trimfrequentie, Poedels, Doodles, Boomers en vergelijkbare rassen hebben samen met de kortharige rassen een voorberekende prijs. Voor de overige rassen is de prijs op aanvraag, deze wordt apart berekend. Indien de hond klitgevoelig is wordt er een meerprijs berekend voor de vaste maandlasten. vlooientoeslag wordt apart berekend wanneer uw hond deze heeft. Voor akkoord krijgt u eerst een offerte.

8.4 Abonnementen zijn maandelijks opzegbaar. Via email: natasja@trimsalonzorzap.nl of via Whatsapp naar 0681053919

8.5 Bij langdurig uitval van de Trimsalon wordt het abonnement tijdelijk stopgezet en indien gewenst later hervat met een herberekening.

8.6 Bij overlijden van de hond word het abonnement stopgezet.

8.7 Geannuleerde afspraken door de Trimsalon zelf welke niet opnieuw ingepland zijn in hetzelfde abonnementsjaar worden verrekend als korting in een nieuw jaar of anders afgesproken.

 

Artikel 9 – Prijzen en betalingen.

9.1 Alle prijzen genoemd op de website zijn van af prijzen en kunnen maximaal 10% afwijken bij nog niet verwerkte inflaties.

9.2 Betaling geschiet voor of na de overeenkomst middels contant, pin of in geval van nood via een betaalverzoek. Op de dag van de overeenkomst, bij het ophalen van de hond.

9.3 Bij uitblijven van betaling heeft de Trimsalon het recht om verdere overeenkomsten te ontbinden.


Artikel 10 – Aansprakelijkheid.

10.1 De trimsalon is alleen aansprakelijk voor directe schade. B.v. het inknippen van een voetje.

10.2 De trimsalon is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade ten gevolge van b.v. vervilting door nalatigheid in de vachtverzorging thuis, overlijden door ouderdom of andere medische oorzaak.


Artikel 11 – Privacy

11.1 De trimsalon gaat zorgvuldig om met uw contact en NAW- gegevens en basis gegeven van uw hond zoals; naam, ras/kruising, geboorte datum, geslacht en informatie over de behandeling. Verlaat u de trimsalon of komt uw hond te overlijden dan worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard.

11.2 De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor contact en informatie welke ik nodig heb om een behandeling goed uit te voren.

11.3 Tijdens de behandeling kunnen er foto’s worden gemaakt van uw hond. Deze worden gebruikt als naslagwerk voor de behandeling en kunnen gebruikt worden op social media of voor andere pr doeleinden. Wenst u dit niet geef het dan aan!

Opgesteld door: Trimsalon ZorZap